#pomahame

Nadace SOVA věnovala k dnešnímu datu finanční příspěvky v celkové výši:

 

Obce kde pomáháme:

 

Podpořených projektů:

 

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podmínky ochrany osobních údajů

 


I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Nadace SOVA se sídlem Palackého 715/15, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 0 (dále jen: „správce“).
   
 2. Kontaktní údaje správce jsou:
  adresa: Palackého 715/15, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 0
  email: info@nadacesova.cz
  telefon: 257 535 302
   
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
   
 4. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: Lucie Benešová, info@nadacesova.cz, 257 535 302.
   


II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě Vašeho využití kontaktního formuláře dostupného na stránkách http://www.nadacesova.cz/, které správce získal na základě plnění Vaší Smlouvy o nadačním příspěvku, na základě potvrzení o odevzdaní / poskytnutí daru, a / anebo na základě jiné Smlouvy o spolupráci (dále jen „smlouva“).
   
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění následující komunikace a pro plnění smlouvy (Jméno, Přijmení /u nezletilé osoby Jméno a Příjimení zákoního zástupce/ a Adresa, E-mail, Telefon). Jelikož Správce využívá tzv. transparentní účet, rozšiřují se poskytnuté osobní údaje o jméno, resp. název majitela účtu, výši daru, účel daru a datum poskytnutí daru.
   


III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy/poptávky mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
   

     2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší poptávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při poptávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení poptávky (jméno a kontakt detail požadavku), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
   

     3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.
 


IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.


     2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 


V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování webu a další služby v souvislosti s provozováním stránek (SIMPLO s.r.o.)
 • zajišťující marketingové služby (TextilEco a.s. a SIMPLO s.r.o.)
 • hlavní partner Nadace Sova (TextilEco a.s., marketing@textileco.as)


     2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 


VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.


     2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
 


VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
   
 2. 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
   
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
   


VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním poptávky nebo dotazu z internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
   
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
   
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
   

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 20.1.2022

 

 

#nadobro

Na jaký projekt chcete přispět?

Můžete si vybrat, na který konkrétní projekt chcete přispět, nebo to můžete nechat na nás a podpořit projekty Nadace Sova obecně.

Jakou částkou chcete přispět?

Výše příspěvku je dobrovolná, budeme rádi za jakýkoliv příspěvek. Všechny vaše dary budou v plné výši poskytnuty potřebným.